Deurcalculator

€455,- (indicatieprijs exclusief)

U koopt direct bij ons als producent, dus garantie gegarandeerd!

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van toepassing op verkoop en levering van zaken en uitvoering van werkzaamheden door ADS Easy Door.

Artikel 1.Algemeen.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle opdrachten van ADS Easy door (hierna te noemen ADS) tot verkoop en levering door ADS van zaken en uitvoering door ADS van werkzaam- heden en op alle overeenkomsten terzake.

1.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij, opdrachtgever of afnemer (hierna afnemer) van ADS wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Op een van de onderhavige voorwaarden afwijkende bedingingen kan door de afnemer slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover deze door ADS schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2.Offertes.
2.1 Alle offertes, daaronder begrepen de eventueel toegevoegde bijlagen, en prijsopgaven van A.D.S. zin vrijblijvend. Aanvaardig van bestellingen geschiedt middels schriftelijke opdrachtbevestiging door ADS
2.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6, zijn in catalogi, brochures, werktekeningen, schema's, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke, opgenomen gegevens en tekeningen slechts verbindend voor ADS indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3.Overeenkomst.
3.1 Een overeenkomst met ADS komt niet eerder tot stand dan nadat ADS, in een schriftelijke orderbeves- tiging, de order van de afnemer heeft geaccepteerd.

3.2 De overeenkomst komt tot stand op de dag dat ADS het contract heeft ondertekend.

3.3 Aanvullende en afwijkende bepalingen zijn voor ADS slechts verbindend indien en voor zover deze schriftelijk door ADS zijn geaccepteerd.
3.4 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ADS medewerkers binden ADS niet dan nadat en voor zover zij door ADS schriftelijk worden bevestigd.

3.5 De afnemer dient uiterlijk binnen 8 dagen na dagtekening van de schriftelijke opdrachtbevestiging van ADS zijn eventuele bezwaren daartegen schriftelijk aan ADS kenbaar te maken, bij gebreke waarvan hij zal worden geacht met de inhoud daarvan akkoord te zijn gegaan.

Artikel 4.Prijzen.
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden de door ADS opgegeven of met ADS overeengekomen prijzen af fabriek, derhalve exclusief BTW, verzend- en vrachtkosten, kosten van verzekering en exclusief eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen, dan wel andere heffingen.
4.2 Door ADS opgegeven of met ADS overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte, dan wel orderbevestiging geldende kostprijs, op de bij ADS bekende uitvoeringsomstandigheden bij afnemer en op een ononderbroken fabricagegang. Indien na de schriftelijke orderbevestiging kostprijsbestanddelen, zoals bijvoorbeeld de prijzen van materialen, hulpmiddelen, onderdelen en grondstoffen, lonen, sociale lasten en overheidslasten, waarop ADS haar verkoopprijs heeft gebaseerd, worden verhoogd, voordat de overeenkomst geheel is uitgevoerd, heeft ADS het recht de verhoging aan de afnemer door te berekenen.
4.3 ADS is bevoegd om het door haar verrichte meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zulks ook indien de opdracht daartoe niet schriftelijk is verstrekt en de prijs daarvan niet schriftelijk is overeengeko- men. De toepasselijkheid van art. 7a:1646 van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
4.4 De prijzen van ADS zijn er voorts op gebaseerd dat installatie op vooraf overeengekomen datum en zonder stagnatie kan plaatsvinden.

Artikel 5.Verpakking.
5.1 Verpakking voor verzending van producten binnen Nederland wordt door ADS verzorgd en is in de verkoopprijs begrepen, zulks op de voor ADS voordeligste wijze.

5.2 Indien door de afnemer afwijkende verpakking wordt verlangd, zullen de kosten hiervan in rekening worden gebracht.

Artikel 6.Uitvoering.
6.1 Catalogi en prospectussen en de daarin opgenomen beschrijvingen, kwaliteiten, gewichtsopgaven en dergelijke gegevens zijn vrijblijvend.

6.2 Specificaties, zoals deze voorkomen op de gegevensbladen van ADS, zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat ADS hiervan vooraf melding behoeft te doen en binden haar niet.
6.3 ADS is gerechtigd door haar te kiezen onderaannemers voor de installatie of reparatie in te zetten, zonder daarvoor uitdrukkelijk toestemming te behoeven van de afnemer.

6.4 Indien is overeengekomen dat ADS de installatie van de te leveren producten zal verzorgen dienen vooraf door, en voor rekening van, de afnemer en, volgens de instructie van ADS, de noodzakelijke voorzieningen te worden getroffen. Door ADS gemaakte kosten, ten gevolge van het niet juist opvolgen van voornoemde instructie, zullen door ADS aan de afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 7.Levering.
7.1 De door ADS te leveren zaken gelden als geleverd zodra zij voor vervoer naar of ten behoeve van de afnemer de fabriek of het magazijn van ADS of van door haar ingeschakelde derden hebben verlaten.
7.2 De tussen ADS en de afnemer overeengekomen levertijd gaat in, nadat over alle technische details overeenstemming is bereikt, aan betalingsvoorwaarden is voldaan, en de door de afnemer ondertekende opdrachtbevestiging en werktekening(en) retour zijn ontvangen.
7.3 Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer niet het recht op enige schadevergoeding of op niet- nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.

7.4 De levertijd wordt in elk geval verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht.
7.5 Indien de zaken na het verstrijken van de levertijd niet door de afnemer zijn afgenomen, staan deze te zijner beschikking, voor zijn eigen rekening en risico.

7.6 ADS heeft het recht om in gedeeltes te leveren. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.
7.7 Voor overschrijding van de levertijd aanvaart ADS geen enkele aansprakelijkheid en overschrijding geeft derhalve geen recht op schadevergoeding, tenzij bij schriftelijke overeenkomst anders is bedongen.

Artikel 8.Verzending.
8.1 Verzending van de zaken komt in beginsel voor rekening van de afnemer. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dat de kosten van verzending voor rekening van ADS komen, geschiedt zulks op de voor haar voordeligste wijze en datum. Indien op verzoek van de afnemer en andere wijze van verzending wordt gevolgd, komen eventuele meerkosten voor zijn rekening.

Artikel 9.Risico en eigendomsovergang.
9.1 Het risico voor door ADS te leveren zaken is voor de afnemer, vanaf het moment dat die zaken als geleverd gelden, zoals bedoeld in artikel 7.1.

9.2 Alle door ADS geleverde zaken blijven eigendom van ADS tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen ADS in verband met de onderliggende overeenkomst van de afnemer heeft te vorderen; schade, kosten en rente daaronder begrepen.

Artikel 10.Betaling.
10.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, op een door ADS aan te geven rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2 ADS is te allen tijde gerechtigd, voordat de levering plaatsvindt of teneinde de levering voort te zetten, (aanvullende) zekerheden te verlangen van de afnemer voor het voldoen aan zijn betalingsverplic- htingen.
10.3 De afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. 10.4 Indien de afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet overeenkomstig het voorgaande voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle overige vorderingen van ADS op de afnemer onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de afnemer in verzuim is, is hij over de verschuldigde bedragen aan ADS een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand zal worden gerekend.
10.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de inning van enige vordering op de afnemer, voortvloeiende uit, of anderszins verband houdende met de overeenkomst, komen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 10% van de hoofdsom, vermeerderd met rente en gemaakte voorschotten en verschuldigde belasting te bedragen, onverminderd het recht van ADS, om de daadwerkelijk gemaakte kosten van inning te vorderen.
10.6 In geval van geschillen, hetzij over het aan de afnemer in rekening gebrachte bedrag, hetzij over de deugdelijkheid van het geleverde, is de afnemer op eerste betreffende verzoek gehouden zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, vermeerderd met de rente en kosten door middel van een ten gunste van ADS af te geven bankgarantie.

Artikel 11.Overmacht.
11.1 Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van ADS, zoals staking en bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, inbeslagneming, defect aan machinerieën, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, materialen, hulpstoffen en/of energie, vertraagde of uitblijven van levering door toeleveranciers, transportstoringen, import- en exportbeperkingen, ongevallen etc. Voorts wordt onder overmacht in ieder geval verstaan epidemieën, mobilisatie, natuurrampen en vorstverlet.
11.2 Indien ADS door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen is zij, naast het recht de uitvoering hiervan op te schorten, voor de duur van de overmachtsituatie, te allen tijde gerechtigd de overeenkomst voor het door overmacht getroffen gedeelte eenzijdig geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 12.Garantie.
12.1 ADS staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verwerkte materialen en voor de juiste installatie van haar producten, zij het dat de garantie uitsluitend bestaat uit de verplichting tot vervanging of reparatie van het geleverd product, zulks te harer beoordeling en gedurende de in de opdracht overeengekomen garantietermijn.
12.2 Ieder recht op garantie vervalt, indien:
- de zaken zijn veranderd of bewerkt door de afnemer of door derden;
- de door ADS gegeven aanwijzingen met betrekking tot het gebruik, opslag plaatsing etc. van de geleverde zaken niet exact zijn opgevolgd:
- de zaken zijn beschadigd wegens onachtzaamheid of ongeval;
- klachten omtrent functionering of verborgen gebreken ADS niet binnen de garantietermijn hebben bereikt;
- de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond.

12.3 ADS is nimmer verplicht tot vergoeding van schade ontstaan door verkeerde of onvoldoende uitvoering van de order, noch voor schade die het gevolg is van onjuist functioneren van de door ADS geleverde en/of geïnstalleerde goederen, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatendheid van de zijde van ADS.

12.4 Afnemers verbinden zich ADS te vrijwaren voor alle aanspraken, welke derden tegen haar geldend zouden kunnen maken, met betrekking tot door ADS geleverde en/of geïnstalleerde goederen.

12.5 Indien ADS ter plaatse aard en omvang van een schade dient vast te stellen, dan worden de daaraan verbonden kosten aan de afnemer in rekening gebracht, tenzij er sprake is van garantie.

Artikel 13.Reclames.
13.1 Reclames betreffende uitvoering van de door ADS verrichte werkzaamheden, dienen schriftelijk binnen 14 dagen na voltooiing van het werk te geschieden, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens ADS vervalt.

13.2 Reclames terzake van beschadiging van de door ADS geleverde zaken dienen op de vrachtbrief te worden vermeld en binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan ADS te worden bevestigd, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens ADS vervalt.
13.3 Reclames terzake van bij levering niet uiterlijk waarneembare gebreken, die zich binnen de in de opdracht genoemde garantietermijn manifesteren, dienen schriftelijk per aangetekende grief te geschieden binnen 8 dagen na het optreden van deze gebreken, onder vermelding van leveringsdatum en leveringsbonnummer, en met een behoorlijke motivering van het gebrek, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens ADS vervalt.
13.4 De door ADS aan de afnemer gezonden facturen worden geacht te zijn goedgekeurd, tenzij daartegen binnen 8 dagen na verzenddatum schriftelijk is gereclameerd.

13.5 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op.

13.6 ADS dient door de afnemer in de gelegenheid te worden gesteld de klachten te onderzoeken.
13.7 Retourzendingen van de zaken kan slechts geschieden na voorafgaande goedkeuring van ADS Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de afnemer, en dient ADS binnen 30 dagen van goedkeuring te bereiken, tenzij anders is overeengekomen.

13.8 Bij een door de afnemer bewezen gegronde reclame kan ADS te harer keuze de onderdelen of zaken, waarop de reclame betrekking heeft repareren of vervangen.

Artikel 14.Aansprakelijkheid.
14.1 De aansprakelijkheid van ADS voor eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken en uitgevoerde werkzaamheden is beperkt tot het nakomen van de in de vorige artikelen omschreven garantie.

14.2 ADS is slechts aansprakelijk voor schade, ontstaan ten gevolge van gebreken in de door haar geleverde zaken en de door haar uitgevoerde reparaties of andere werkzaamheden, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar zijde of opzet door haar werknemers. Voor het overige is elke aansprakelijkheid van ADS voor schade, voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst, uitgesloten.
14.3 Behoudens opzet van ADS is aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade steeds uitgesloten.

14.4 In alle gevallen waarin ADS gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken of uitgevoerde werkzaamheden, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade is gedekt door een verzekering van ADS, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake word uitgekeerd.
14.5 De werknemers van ADS of door ADS voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de afnemer beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als ware zij zelf partij bij die overeenkomst.

14.6 Iedere vordering tegen ADS vervalt door het enkele verloop van een jaar na het ontstaan van de vordering.
14.7 De afnemer zal ADS, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschake- lde hulppersonen, vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door ADS van de overeenkomst in zoverre de aanspraken meer of anders zijn dan die welke de afnemer toekomen jegens ADS.

Artikel 15.ontbinden/Annulering.
15.1 Indien en zodra de afnemer een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, zijn bedrijf anderszins komt stil te liggen, beslag op een deel van diens activa wordt gelegd, of anderszins blijk geeft insolvabel te zijn, is ADS gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en de overeenkomst, zonder ingebrekestelling door middel van een schriftelijke verklaring en met onmiddellijke ingang te ontbinden en vergoeden van kosten, schade en interest te vorderen.
15.2 Een eventuele annulering door de afnemer van een order of overeenkomst, geheel of gedeeltelijk kan slechts geschieden na schriftelijke instemming van ADS Ingeval van annulering, zoals hiervoor bedoeld, is de afnemer aan ADS verschuldigd:
a) de verkoopprijs van de op het moment van annulering gerede producten;
b) de door ADS gemaakte directe en indirecte kosten, vermeerderd met de winsten over de gehele order, ten aanzien van de nog niet gerede producten ten tijde van de annulering.

Artikel 16.Rechten van industriële en commerciële eigendom.
16.1 Tekeningen, bestekken en andere bescheiden, behorende bij een aanbieding of betrekking hebbende op een opdracht of koopovereenkomst, zijn en blijven eigendom van ADS en mogen behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ADS niet openbaar worden gemaakt, gekopieerd, gebruikt, geheel of gedeeltelijk worden nagebootst of aan derden worden afgegeven. Evenmin mogen gedeelten van de getoonde techniek worden gebruikt ter verbetering van eigen producten.
16.2 Aanvrager, koper en/of opdrachtgever zijn aansprakelijk voor schade, welke ADS lijdt en/of zal lijden tengevolge van overtreding van het hierboven in dit lid omschreven verbod. De hierboven genoemde bescheiden moeten op eerste aanvrage aan ADS worden teruggegeven.

Artikel 17.Geschillen en toepasselijk recht.
17.1 Alle geschillen, welke tussen partijen mochten ontstaan zullen worden beslecht middels arbitrage door een door beide partijen in onderling overleg aan te wijzen arbiter, te houden in ’S HERTOGEN- BOSCH overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, bevoegd een arbiter te benoemen op verzoek van een der partijen.
17.2 Op de krachtens deze Algemene Voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Contact & Route


ADS Easydoor
De Amert 208
5462 GH Veghel
Nederland
+31 (0) 413 355444
info@adseasydoor.nl
www.adseasydoor.nl

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van ‘s ochtends 08:30 uur tot ’s middags 17:30 uur.

Bel mij terug


Contact met ons onemen maar het komt nu niet zo goed uit? Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u terug op een voor uw geschikt moment: